Apollo Mondlandefähre im Smithsonian’s National Air and Space Museum, Washington

Apollo Mondlandefähre im Smithsonian's National Air and Space Museum, Washington

Apollo Mondlandefähre im Smithsonian’s National Air and Space Museum, Washington